اعضای هیئت مدیره

خسرو پورخانی

رئیس هیئت مدیره


امین خلیلی

نایب رئیس هیات مدیره


سید محمدجمال حسینی فر

عضو هیئت مدیره


رامیار قنبری

مدیر عامل