فناوری های مالی

ارائه خدمات فنی وپشتیبانی نصب وراه اندازی وخدمات پس از فروش دستگاههای انتقال وجه .فعالیت درزمینه اتوماسیون بانکی ، طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای به سفارش مشتری .اجرای پروژهای فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیک وتامین مالی وسرمایه گذاری شامل پرداخت یار،ضابطه یار ،پرداخت بان ،مشاور هوشمند کسب وکار ،فناوری سرمایه گذاری ومشارکت .