نوامبر 11, 2019
مجمع عمومی میاندوره ای شرکت گرین پی برگزار گردید
مجمع عمومی میاندوره ای شرکت گرین پی (شش ماهه اول ۹۸) در روز دوشنبه  ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۱:۳۰ با حضور کلیه سهامداران در محل سالن […]