راهنمای بررسی بیمه در اپلیکیشن صندوق رفاه بانک کشاورزی-مخصوص ادمین استانی

راهنمای بررسی بیمه در اپلیکیشن صندوق رفاه بانک کشاورزی-مخصوص ادمین استانی در این قسمت توضیحات مربوط تایید یا رد درخواست بیمه اعضا توسط ادمین استانی خدمت شما عرض میشود