اعضای هیئت مدیره

امین خلیلی

رئیس هیات مدیره


یونس همتی

نائب رییس هیئت مدیره


محمد فرهادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره


محمد رشیدی اقدم

مدیر فنی و اجرائی